Διαχείριση και πρόληψη καταστροφών

Διαχείριση και πρόληψη καταστροφών

Η Tηλεπισκόπηση, τα GIS και τα συστήματα γεωπληροφορικής είναι λειτουργικά εργαλεία θεμελιώδους σημασίας στην πρόληψη των κινδύνων (κίνδυνος σεισμού, πυρκαγιάς, υδρογεωλογικός κίνδυνος) και στην αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης ή εκτίμησης καταστροφών

Η Τηλεπισκόπηση, τα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών και τα συστήματα επικοινωνίας γεωπληροφορικής αποτελούν εργαλεία χειρισμού με θεμελιώδη σημασία για την πρόληψη κινδύνων (σεισμικών και υδρογεωλογικών κινδύνων και πυρκαγιών) και για τις δραστηριότητες άμεσης ανταπόκρισης και εκτίμησης μίας βλάβης.

Κάθε χρόνο χιλιάδες στρέμματα δασικών και αγροτικών περιοχών καταστρέφονται σε πυρκαγιές από φυσικά αίτια, δολιοφθορά ή αμέλεια, με υψηλό κόστος σε ανθρώπινες ζωές και επιβαρύνοντας το οικοσύστημα. Η Πολιτική Προστασία χρειάζεται έναν πρακτικό τρόπο ταχείας ενημέρωσης των πληροφοριών, για την διαχείριση της χαρτογράφησης και των σχετικών δεδομένων σε μικρό χρονικό διάστημα, πράγμα που καθιστά την τηλεπισκόπηση και τα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών εργαλεία χειρισμού με θεμελιώδη σημασία για την πρόληψη κινδύνων (σεισμικών και υδρογεωλογικών κινδύνων και πυρκαγιών).

Οι δορυφορικές εικόνες αποτελούν μια σημαντική πηγή πληροφοριών για την παρακολούθηση κρίσεων, την ποσοτικοποίηση των κινδύνων, τον εντοπισμό πυρκαγιών και την εκτίμηση των ζημιών. Οι πληροφορίες του είδους είναι βασικές για την Δημόσια Διοίκηση που εμπλέκεται καθώς και για τις ασφαλιστικές εταιρίες που ασχολούνται με αυτού του είδους τους κινδύνους. Γι’ αυτό τον λόγο, η λεπτομερής χαρτογράφηση του συμβάντος υποστηρίζει τις διαδικασίες εκτίμησης κινδύνου και συμβάλλει στον καθορισμό των μοντέλων που θα χρησιμοποιηθούν για τον σχεδιασμό δομικών και τροποποιητικών παρεμβάσεων.

μοιραστείτε το