μελέτες έργων υποδομής

μελέτες έργων υποδομής

Τεχνικές Παρατήρησης Γης: χρησιμοποιώντας Γεωγραφικά δεδομένα ως υποστήριξη για σχεδιασμό και προγραμματισμό υποδομών

Καθώς φτάνουν στην φάση του σχεδιασμού και προγραμματισμού ενός χερσαίου ή υπεράκτιου έργου υποδομής, από σιδηροδρόμους μέχρι αγωγούς και από αυτοκινητοδρόμους μέχρι φράγματα, οι κατασκευαστικές εταιρείες πρέπει να εξετάσουν το περιβάλλον στο οποίο θα λειτουργήσει η συγκεκριμένη υποδομή, λαμβάνοντας υπόψη διαφορετικές οπτικές γωνίες.

Έχει πράγματι μεγάλη σημασία να αξιολογηθεί η μορφολογία της περιοχής, ο αντίκτυπος των κατασκευαστικών δραστηριοτήτων στις περιβαλλοντικές δυναμικές, η δυνατότητα της μελλοντικής αρμονικής συμβίωσης μεταξύ των έργων και των γύρω περιοχών.

Η ανάλυση δορυφορικών εικόνων τηλεπισκόπησης διευρύνει τον ορίζοντα των πρακτικών που υποστηρίζουν τον περιβαλλοντικό σχεδιασμό και παρακολούθηση. Σε συνεργασία με άλλες τεχνολογίες που βασίζονται  στην έρευνα μέσω αεροφωτογραφιών/drones/συστήματος LIDAR και σε εκστρατείες μέτρησης περιβαλλοντικών και χαρτογραφικών χαρακτηριστικών, οι δορυφόροι επιτρέπουν τη βελτίωση της σχέσης μεταξύ επίδοσης και κόστους, ελαττώνοντας τον χρόνο που χρειάζεται για την απόκτηση της πληροφορίας.

Οι σύγχρονοι δορυφορικοί αισθητήρες με ικανότητα ταχείας κτήσης δεδομένων παγκόσμια, παρέχουν πρόσβαση σε ενημερωμένες εικόνες της περιβαλλοντικής κατάστασης, με ανάλυση, ακρίβεια και κόστος που ποικίλει ανάλογα τις απαιτήσεις του έργου.

Η Planetek είναι εξειδικευμένος συνεργάτης που, εκτός από δορυφορικές εικόνες, προμηθεύει υπηρεσίες και δεδομένα προστιθέμενης αξίας. Αυτά αποκτώνται με τον αυτοματοποιημένο συνδυασμό διαφορετικών πηγών μέσα από τεχνικές φωτοερμηνευτικής επεξεργασίας και αποτελούν χρήσιμο βοήθημα στις δραστηριότητες των κατασκευαστικών εταιρειών.

Στον τομέα του χερσαίου σχεδιασμού, η Planetek προσφέρει υπηρεσίες όπως:

  • Μοντελοποίηση και ανακατασκευή 3D επιφανειών (Ψηφιακά Μοντέλα Εδάφους).
  • Παραγωγή χαρτών χρήσης / κάλυψης γης.
  • Δημιουργία και ενημέρωση χαρτογραφικών επιπέδων.
  • Χάρτες - ευρετήρια βλάστησης / διαπερατότητας / αστικοποίησης / αστικών θερμικών νησίδων / σφράγισης εδάφους.
  • Υποστήριξη Επιχειρηματικού σχεδιασμού στον τομέα της ανανεώσιμης ενέργειας.

Στον τομέα του υπεράκτιου σχεδιασμού, η Planetek προσφέρει την εκτεταμένη της εμπειρία στην παρακολούθηση θαλάσσιων και παρακτίων οικοσυστημάτων, προσφέροντας τις εξής υπηρεσίες:

  • Χαρτογράφηση υποβρύχιας βλάστησης (λαμβάνοντας υπόψη την πιθανή διάδοση ειδών όπως η Ποσειδωνία)
  • Πετρελαιοκηλίδες από φυσικές και / ή ανθρωπογενείς πηγές: ανίχνευση και ανάλυση
  • Χαρτογράφηση Χλωροφύλλης / Ολικών Αιωρουμένων / Θερμοκρασίας / Θολώτητας Υδάτων.
  • Εποχικός βιόκυκλος μικροοργανισμών.
  • Βυθομετρική ανάλυση.

Κατεβάστε το άρθρο "Civil and Construction Workflows with EO data"

μοιραστείτε το