Δασικά & Γεωργικά

Δασικά & Γεωργικά

Η Τηλεπισκόπηση και τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών είναι πολύτιμα εργαλεία για τους φορείς λήψης αποφάσεων στον τομέα της γεωργίας και της δασολογίας, υποστηρίζοντας τις αναλύσεις και τις προβλέψεις για τις καλλιέργειες και τα φυτά.

Τα Συστήματα Τηλεπισκόπησης και Γεωγραφικών Πληροφοριών είναι πολύτιμα εργαλεία στα χέρια αυτών που λαμβάνουν τις αποφάσεις στον τομέα της αλυσίδας γεωργικού εφοδιασμού, όπως και των γεωπονικών δραστηριοτήτων, καθώς υποστηρίζουν την ανάλυση και πρόβλεψη για καλλιέργειες και χλωρίδα.

Ο τομέας της γεωργίας έχει μεγάλη σημασία για τον καθορισμό της πολιτικής για την κοινωνική και οικονομική διαχείριση μίας περιοχής. Για αυτόν τον λόγο είναι θεμελιώδες να υπάρχουν τα αναλυτικά εργαλεία που επιτρέπουν την σε βάθος γνώση της περιοχής και συνυπολογίζουν τις σύνθετες σχέσεις μεταξύ των στοιχείων της. Τα Συστήματα Τηλεπισκόπησης και Γεωγραφικών Πληροφοριών αποτελούν πολύτιμα εργαλεία από αυτή την άποψη, επειδή αφενός επιτρέπουν την συλλογή εδαφικών δεδομένων με λογικό και δομημένο τρόπο, αφετέρου κάνουν δυνατή την εγκατάσταση μεθοδολογιών ανάλυσης για τον σχεδιασμό των παρεμβάσεων.

Η τηλεπισκόπηση επιτρέπει την ταχεία αξιολόγηση των ασθενειών σε καλλιέργειες, όμως εξασφαλίζει επιπλέον την εισροή των απαραίτητων δεδομένων για έναν μεγάλο αριθμό εφαρμογών όπως: η ανάλυση γονιμότητας και η εδαφική υγρασία που στοχεύουν στην πρόβλεψη της ανάπτυξης των καλλιεργειών. Η υιοθέτηση ενός Συστήματος GIS μπορεί να αποτελέσει αξιόπιστο στήριγμα στις δράσεις προς βοήθεια των παραγωγών.

μοιραστείτε το