Πρόγραμμα Copernicus

Πρόγραμμα Copernicus

Home / Luseis / Key topics / Πρόγραμμα Copernicus

Λύσεις και γεωχωρικές πληροφορίες για δραστηριότητες χειρισμού και λήψη αποφάσεων, εφαρμοσμένες στο περιβάλλον, την παρακολούθηση θαλάσσης και εδάφους, τον σχεδιασμό, τη διαχείριση και την προστασία.

Πρόγραμμα Copernicus

Η επεξεργασία των δεδομένων παρατήρησης της γης και η ανάπτυξη των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών αποτελούν τον πυρήνα των δραστηριοτήτων μας από το 1994. Σχεδιάζουμε και αναπτύσσουμε λύσεις για διαχείριση και διανομή χωρικών δεδομένων που χρησιμοποιούνται στο Χωροταξικό σχεδιασμό, τη διαχείριση και την παρακολούθηση.

Δραστηριοποιούμαστε κυρίως στην ανάπτυξη των μεθόδων επεξεργασίας δεδομένων που προέρχονται από την παρατήρηση της Γης με σκοπό την παροχή λύσεων στους χρήστες. Οι λύσεις αυτές μπορούν να προέρχονται από την επεξεργασία οπτικών και ραντάρ δεδομένων, και αφορούν στην ενσωμάτωση των στοιχείων αυτών σε ένα πλήρως λειτουργικό SDI - spatial data infrastructure. Έχουμε επίσης εμπειρία στην διαχείριση μεγάλης κλίμακας Χωρικών δομών δεδομένων (SDI) που μπορούν να προέρχονται από πολλές πηγές και διαφορετικούς χρήστες.

Οι λύσεις μας έχουν σχεδιαστεί για να ανταποκρίνονται τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, καθώς και σε Ευρωπαικούς Οργανισμούς όπως ο Ευρωπαικός Οργανισμός Περιβάλλοντος - European Enviromental Agency (EEA), Το Δορυφορικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης - European Union Satellite Centre (EU SatCen), τον Ευρωπαικό οργανισμόο Άμυνας - European Defence Agency (EDA), την Ευρωπαϊκή ένωση - European Union (EC, REA, JRC), την Ευρωπαϊκή Εταιρία Διαστήματος - European Space Agency.

Έχουμε μεγάλη εμπειρία σε ευρωπαϊκά προγράμματα για GMES-Copernicus, τον Ευρωπαικό οργανισμό περιβάλλοντος EEA (European Enviromental Agency) καθώς και σε δημόσιους οργανισμούς σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.